Gıda Güvenliği Nedir
Ürün kalitesine etki eden en önemli kriterlerden biri ve en vazgeçilmezi gıda güvenliğidir. Gıda güvenliğinden sorumlu olanlar, büyük ölçüde gıda maddesini üretenler olduğu halde, bu iş hammadde teminiyle başlar, tedarikçi ve tüketiciyle devam eder. Çağımızda gıda kaynaklı hastalıkların büyük bir kısmı gıda güvenliğinin sağlanamadığı şartlarda üretilen ürünlerden kaynaklanmaktadır.

Bu yüzden
Turkaş, kalite politikasıyla desteklenen gıda güvenirliğinin bir gereği olarak; üretim, tüketime hazırlama, ambalaj, muhafaza ve sevkıyat aşamalarında gerekli olan tüm teknik ve hijyenik koşulları uluslararası standartlarda uygulamaktadır.

Gıda maddelerinden daha iyi yararlanmak, dayanıklılık süresini artırmak, üretici sağlığını korumak ve değişik nitelikte yan ürünler elde edebilmek için çeşitli üretim teknikleri geliştirilmiştir. Özellikle gıda maddelerinin üretimi aşamasında mikrobiyal bulaşmanın kontrol altına alınarak mikroorganizmaların yayılmasının önlenmesinde hijyenik koşulların önemi büyüktür. Ayrıca, üretimde uygulanan tekniklerin dayandığı temel ilkelerin bilinmesi ve uygulamaya aktarılması ürün kalitesinin artmasına katkı sağlamaktadır.

Doğada, toprak, su ve havada mikroorganizmalar bulunmakta, insan, hayvan ve çalışma koşullarından kaynaklanan deri, kıl, burun, ağız, el, ekipman, su gibi etmenlerle gıdalar yeniden kontamine olabilmektedir. Ürünlerin hizalanmasında geliştirilen sanitasyon teknikleri ile kontaminasyon engellenmekte, bulaşma yolları kontrol altına alınmaktadır.

Gıda maddelerinin üretim ve ticaretinde özel gıda güvenilirlik standartlarının önemi büyüktür. Üretimi yapan şirketlerle, bu şirketlere hammadde temin eden kişi ve kuruluşlar, önemli bazı kurallara ve standartlara uymak zorundadırlar. Tüketiciler bilinçlendikçe rekabet şartlarına göre oluşan piyasalar, konunun muhataplarını bu işe zorlayacaklardır. Gıda ürünlerini üreten firmalar tarafından gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla özel standartlar geliştirilmiştir. Standartlara titizlikle uyulması, rekabeti önleyici bir nitelik kazanmakta, yabancı ürünlerin pazara girmesini engelleyebilmektedir.

Gıda güvenilirliğinin sağlanmasında 1960'lı yıllarda ABD'de geliştirilen ve ilk uygulamaları uzay programında yer alan ve gıdalarda olası bozulmaların analizi, kritik kontrol noktalarının tespiti, limitlerin belirlenmesi, kritik kontrol noktalarında uygulamalar gibi prensipleri bulunan
HACCP'nin (Kritik Kontrol Noktaları Tehlike Analizleri) gıda standartlarında önemli bir yeri vardır.

Gıda güvenliğinde, kalite yönetiminde ve ticarette gözlenen eğilimlerden sonra 1995 yılında NSF (National Sanitation Foundation) halk sağlığı konusundaki deneyimlerinden yararlanarak uluslararası gıda güvenlik kalite yönetim sistemini tasarımlamış, Gıda Güvenlik ve Kalite Danışma Konseyi'ni kurmuştur. Birçok uluslararası kuruluş temsilcileriyle gıda sanayi temsilcileri ve akademisyenlerden oluşturulan bir kurul, gıda güvenliği ve kalitesi için
HACCP ile gıda hijyen uygulamaları ve ISO 9000'i entegre eden belgelendirme programını geliştirmiştir.

Bu konuda, Türkiye'de de yeni düzenlemeler yapılmış, AB'ye entegrasyon için yeni bir yasa çıkarılmış, yetkiler büyük oranda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na devredilmiştir. Kontrol ve denetimlerin tek elden yapılması amacıyla yapılan bu yetki devri, daha yararlı olacak ve bu alandaki kargaşalar da kısmen önlenmiş olacaktır.

Burada amaç; üretimin her aşamasında gerekli tedbirleri alarak güvenilir ürünlerin üretilmesi, işletme çalışanlarının sisteme katılımıyla, toplam kalite yönetiminin sağlanmasıdır.
 


 

Copyright © 2008 Turkaş
Tüm Hakları Sakldır

 
 
Web Tasarım